Pomiary elektryczne Białystok

Badania okresowe i odbiorcze instalacji i urządzeń elektrycznych

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary uziemień i rezystywności gruntu
 • pomiary natężenia oświetlenia – pomiary luksometryczne
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • protokoły pomiarowe przygotowujemy i przekazujemy klientowi w ciągu dwóch dni roboczych

Wykonujemy również pomiary elektryczne do ubezpieczenia.

 

Protokoły z pomiarów elektrycznych

Wyniki pomiarów zestawione są w protokole z pomiarów. Dokument ten jest dowodem przeprowadzenia pomiarów. Ponadto stwierdza zgodność / niezgodność parametrów instalacji elektrycznej z normami w tym zakresie. Protokół z pomiarów z wynikiem pozytywnym (potwierdzający sprawność i bezpieczeństwo instalacji i urządzeń elektrycznych) wymagany jest przez następujące instytucje:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Inspekcja Nadzoru Budowlanego (odbiór budowlany)
 • Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej, np. PGE Dystrybucja S.A. (w formie “oświadczenia wykonawcy instalacji elektrycznej”)
 • Straż Pożarna (przy odbiorze i dopuszczeniu obiektu / pomieszczenia do eksploatacji)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Państwowa Inspekcja Pracy

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy skorzystać z zakładki kontakt